Ajuntament de la Vall d'Alba

Perfil del Contractant
ANUNCI

Caducado "GUARDERIA INFANTIL.PLIEGO ADMVO CONCESIÓN" "GUARDERIA INFANTIL.PLIEGO TÉCNICO CONCESIÓN" "GUARDERIA INFANTIL. CONCURSO. ANUNCIO LICITACIÓN" "REGLAMENTO SERVICIO GUARDERÍA INFANTIL"

ANUNCIS

"APROBACIÓ PROPOSTA TAULA DE CONTRACTACIÓ PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACT DE CONSTRUCCIÓ ESOCLA INFANTIL DE PRIMER CICLE" CONVOCATORIA TAULA DE CONTRACTACIÓ OBRA "Construcció Escola Intantil de primer cicle - Guardería Municipal Vall d'Alba"

ANUNCI

contracte l'alienació per aquest Ajuntament mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, un únic criteri d'adjudicació al preu més alt (subhasta pública), del bé immoble UN HABITATGE I UNA PLAÇA DE PARKING EN EDIFICI Carrascalet Fi termini presentació d'ofertes fins al 9 de novembre de 2011

EDICTE BOP PLEC SUBASTA EDIFICI ANUNCI

Convocatòria del procediment obert, atenent a l'oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d'adjudicació i tramitació urgent , per a l'adjudicació del contracte d'obres de CONSTRUCCIÓ ESCOLA INFANTIL DE PRIMER CICLE / GUARDERIA MUNICIPAL Fi termini presentació d'ofertes: 3 d'octubre 2011

Anunci licitació Plec de condicions Projecte bàsic y d'execució PROJECTE ELÉCTRIC ESTUDI DE SEGURETAT Anexos Modificacions: PLANTA DISTRIBUCIÓ MODIFICADA PLANCA COBERTA COTAS I SUPERFICIES ALÇADA PLANO FUSTERIA ANUNCI Adjudicació contracte d'obres per procediment obert, oferta econòmicament més avantajosa, diversos criteris d'adjudicació, Obra Urbanització del Sector 5ª Acord junta govern local ANUNCI ANUNCI D'ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE CONTRACTE D'OBRAS Per acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de la Vall d'Alba, de data 22 de setembre del 2010 es va adjudicar definitivament mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més *aventajosa, diversos criteri d'adjudicació, a favor de la mercantil *VIA LLATINA, S. a. amb CIF A12479796 el contracte d'obres *deADECUACIÓN DE PISCINA *CUBERTA MUNICIPAL DE LA VALL D'ALBA per import de 302.192,92 Euros IVA Inclosa al Programa d'Ajudes del Fons Estatal per a l'Ocupació i Sostenibilitat Local. El que es publica a l'efecte de l'article 138 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic En Vall d'Alba, a 22 de setembre de 2010 El Alcalde. Francisco Martínez Capdevila ANUNCI

  Per Acord en la Junta de Govern Local de data 3 de setembre de 2010, es va aprovar l'adjudicació provisional mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació, del contracte d'obres d'ADEQUACIÓ DE PISCINA MUNICIPAL COBERTA A LA VALL D'ALBA a l'empresa *VIA LLATINA, S. a. amb CIF A12479796 pel preu de 302192,92 euros, IVA inclòs, la qual cosa es publica a l'efecte de l'article 135.3 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic en relació amb l'article 17 1 b del Reial decret Llei de 26 d'octubre pel qual es crea el Fons Estatal per a l'Ocupació i Sostenibilitat Local

  En Vall d'Alba, a 3 de Setembre de 2010. El Alcalde, Francisco Martínez Capdevila

  Per la present s'informa de l'OBERTURA DE PLIQUES (SOBRES 1 I 3 - de no requerir-se subsanació de documentació del sobre 1º-) de l'obra de: *ADEQUACIÓ DE PISCINA MUNICIPAL COBERTA DE VALL D'ALBA* Dia: dimecres 18/08/2010 Hora: 17:30h Lloc: Saló d'Actes de l'Ajuntament de Vall d'Alba La qual cosa s'informa per a coneixement dels licitadors i altres interessats. En La Vall d'Alba, a 16 d'agost del 2010 . Per la present s'informa de l'OBERTURA DE PLIQUES (SOBRE 2º) de l'Obra ADECUACIÓ DE PISCINA MUNICIPAL COBERTA DE VALL D'ALBA que tindrà lloc: dia: dijous 2/09/2010 Hora: 14:15h Lloc: Saló d'Actes de l'Ajuntament de Vall d'Alba La qual cosa s'informa per a coneixement dels licitadors i altres interessats. En Vall d'Alba, a 1 de septembre del 2010.

  CONTRACTE D'OBRES MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT

  Objeto del contrato: Urbanización Sector 5 Residencial Tipus d'adjudicació: Procediment obert urgent. Oferta económicament més ventajosa. Cláusules administratives:

  Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg
   
   
   
   
   
   
  1
   
  2
   
  3
   
  4
   
  5
   
  6
   
  7
   
  8
   
  9
   
  10
   
  11
   
  12
   
  13
   
  14
   
  15
   
  16
   
  17
   
  18
   
  19
   
  20
   
  21
   
  22
   
  23
   
  24
   
  25
   
  26
   
  27
   
  28
   
  29
   
  30
   
  31
   
   
   
   
   
   

  Formulari de cerca

  Site developed with Drupal